Przejdź do treści

Pedagog szkolny

Godziny pracy

 Paweł Pożarycki
pedagog

poniedziałek: 8:00-12:00
wtorek: 14:30-17:00
środa: 8:00-13:30
czwartek: 8:00-10:30
piątek: 8:00-12:30

Karolina Mikołajczak
pedagog terapeuta

poniedziałek 9.00 – 14.30
środa 9.00 – 15.30
czwartek 9.00 – 14.00
piątek 10.00 – 14.00

Przydatne informacje dla rodziców

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi problematyki wychowania i opieki.
Warto wskazane tematy omówić wspólnie z dzieckiem. Należy jednak uwzględnić adekwatność tematu do aktualnych potrzeb. 

Dziecko w sieci.pdf

Rodzic czy szkoła.pdf

Ambicje dzieci czy rodzica.pdf

Napoje energetyzujące.pdf

Ważne numery telefonów

do różnych instytucji, które udzielają wsparcia zarówno dzieciom jak i rodzicom, nauczycielom:

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży;

800 100 100 – telefon w sprawie bezpieczeństwa dziecka w sieci;

801 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

61 835 48 65 – Punkt Interwencji Kryzysowej – całodobowy

801 615 005 – Zespół Dyżurnet.pl

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania – Rzecznik Praw Dziecka – całodobowo, bezpłatnie dla dzieci i młodzieży

509 913 992 – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

61 810 50 85 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

47 77 149 00 – Komisariat Policji w Luboniu

61 813 19 86 – Straż Miejska w Luboniu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 26 b.

tel.: + 48 61 858 19 79

e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

Zadania pedagoga szkolnego w świetle przepisów prawa

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

I.Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)
II.Profilaktyka wychowawcza
(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)
III.Indywidualna opieka pedagogiczna.
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).
IV.Pomoc materialna.
(współpraca z MOPR, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne, wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).
V.Orientacja zawodowa.
(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).