Dokumenty

Statut szkoły
Regulamin edukacji zdalnej
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Zarządzenie w sprawie sposobu realizacji zadań szkoły w czasie pandemii.

 

Zarządzenie nr 1/2020

z dnia 02.09.2020

w sprawie sposobu realizacji zadań szkoły w czasie pandemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

 § 1.

Zadania administracyjne szkoły

 

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@siewca.pl, kontaktować się telefonicznie lub bezpośrednio po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu sprawy i czasu załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej lub telefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 § 2.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Przypadki chorób przewlekłych (np. astma, alergia) wymagają udokumentowania zaświadczeniem lekarskim.
 2. Przy wejściu do szkoły obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Mierzenie temperatury – dotyczy uczniów na pierwszej lekcji w przypadku podejrzenia infekcji.
 3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (pokój nr 222) w odległości 2 m od innych osób i oczekuje na odbiór przez rodziców/opiekunów niezwłocznie powiadomionych o zaistniałej sytuacji.
 4. W przestrzeni wspólnej szkoły obowiązkowe noszenie przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły osłony nosa i ust.
 5. Uczniowie i nauczyciele przebywający w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Poszczególnym oddziałom klasowym zostaje przypisana stała sala lekcyjna, w której uczniowie uczestniczą we wszystkich zajęciach lekcyjnych za wyjątkiem lekcji wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych. W klasach 4-7 ławki ustawiane są pojedynczo (w miarę możliwości)
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych, oprócz przerwy obiadowej, przebywają w wyznaczonej części korytarza (osobna strefa dla klas IV-V na II piętrze oraz klas VI-VII na I piętrze) lub na powietrzu.
 9. Przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym (lub innym miejscu do tego wyznaczonym). Tylko przy wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych pozostają w szkole.
 10. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut oraz nie w czasie przerw uczniów klas IV-VII
 11. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 12. Nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zwracania uwagi na to, aby uczniowie unikali kontaktu z większą grupą uczniów i zachowywali bezpieczny dystans ( dotyczy przerw w szkole i na boisku).
 13. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 14. Rodzice, opiekunowie nie powinni samodzielnie poruszać się po budynku szkoły (za wyjątkiem sytuacji przyprowadzania i odbioru dziecka przez jednego z rodziców oraz innych umówionych spotkań).

 § 3.

Strefa żywienia i stołówka

 1. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia.
 2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy, za co odpowiada firma prowadząca kuchnię.
 3. Stołówka należy do strefy żywienia, a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowaniem w miarę możliwości dystansu społecznego 1,5 m. Uczniowie klas 1-3 spożywają posiłki w innym czasie niż uczniowie klas 4-7 (po uprzednim zdezynfekowaniu miejsc spożywania posiłków)
 4. W stołówce mogą przebywać wyłącznie pracownicy stołówki, nauczyciele oraz uczniowie korzystający z posiłków.
 5. Przed wejściem do stołówki uczniowie powinni myć/dezynfekować ręce.

4.

Zasady korzystania ze świetlicy

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z świetlicy muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 2. W grupie może przebywać 25 dzieci.
 3. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci musi być bezpieczna.
 4. Z sal, w których przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi, ani innymi przedmiotami, między sobą.
 6. Nauczyciel stara się ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – bezpieczny dystans społeczny.
 7. Jeżeli jest taka możliwość sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi. Nauczyciel sam wyznacza termin przerwy, mając na uwadze obecność innych grup.
 9. Opiekunowie powinni zachowywać bezpieczny dystans między sobą w całej przestrzeni szkoły
 10. Należy pilnować, aby dzieci regularnie myły ręce szczególnie po przyjściu do szkoły, powrocie z boiska, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

 § 5.

Postanowienia końcowe

 

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Katolicka nr 6, Pl. Edmunda Bojanowskiego 7a, 62-030 Luboń, dalej: „Szkoła”, adres email: sekretariat@siewca.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli
  i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) – 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy. Nagrania są automatycznie nadpisywane. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –
  w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.