Przejdź do treści

Rekrutacja

6 marca 2023 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata została podana drogą mailową do 29.03.2022 r.
Lista przyjętych kandydatów została wywieszona w szkole.

Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji do klasy pierwszej
Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Luboniu
im. ks. Franciszka Blachnickiego
w roku szkolnym 2023/2024

 1. Szkoła przyjmuje uczniów w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Szkoła nie posiada własnego obwodu szkolnego.
 2. W rekrutacji do klasy pierwszej biorą udział dzieci urodzone w 2016 roku oraz dzieci urodzone w 2017 roku pod warunkiem korzystania z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej lub posiadania opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Szkoła zamierza w roku szkolnym 2023/2024 utworzyć dwie klasy pierwsze.
 4. Rekrutacja do Szkoły odbywać się będzie w trzech etapach:
  • składanie dokumentów,
  • spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego z grupami kandydatów do klasy pierwszej,
  • ogłoszenie wyników rekrutacji.
 5. Etap I – składanie dokumentów
  • Pierwszy etap trwa od 13.02.2023 r. do 5.03.2023 r., w tym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online wraz z wnioskiem o przyjęcie, dostępne na stronie internetowej szkoły szkola.siewca.pl/rekrutacja, pozostałe dokumenty wymienione poniżej należy złożyć w trakcie III etapu: akt urodzenia lub dowód osobisty dziecka (do wglądu); oraz informację o gotowości szkolnej dziecka.
  • Wnioski wraz z formularzami zgłoszeniowymi złożone po 5 marca 2023 r. będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnego miejsca, po przeprowadzeniu rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca).
 6. Etap II – spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego szkoły z dziećmi, który sprawdza gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Praca Komisji Rekrutacyjnej nad wyłonieniem kandydatów do klasy 1
  • Drugi etap trwa od 6.03.2023 r. – 24.03.2023 r.; w tym terminie odbędą się spotkania grupowe kandydatów do szkoły z zespołem psychologiczno-pedagogicznym.
  • Terminy spotkań zostaną podane do 8.03.2023 r., istnieje możliwość zmiany terminu spotkania z ważnych powodów, po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.
  • Nieobecność dziecka na spotkaniu z zespołem psychologiczno-pedagogicznym szkoły spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów.
 7. Etap III – ogłoszenie wyników rekrutacji
  • Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata zostanie podana drogą mailową na adres podany w formularzu do 29.03.2022 r. Lista przyjętych kandydatów zostanie wywieszona w szkole. Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.
  • Rodzice/opiekunowie prawni kandydata przyjętego w poczet uczniów potwierdzają wybór szkoły poprzez złożenie w sekretariacie szkoły pisemnej deklaracji do 14.04.2023 r. Jej brak oznacza rezygnację z miejsca na liście uczniów. Tego dnia, w sekretariacie szkoły należy również złożyć:
   • dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne kandydata;
   • zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”).
  • W czerwcu 2022 r. odbędzie się zebranie rodziców/opiekunów prawnych kandydatów. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną przekazane drogą elektroniczną. Brak dostarczenia ww. dokumentów oraz nieobecność na spotkaniu, bez wcześniejszego poinformowania o tym szkoły, spowodują skreślenie dziecka z listy uczniów.

Załącznik nr 1

Etapy rekrutacji

 1. Złożenie wymaganych dokumentów
 2. Prace komisji rekrutacyjnej w oparciu o podane kryteria rekrutacyjne
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Kryteria oceny:

 1. Rodzeństwo kandydata jest uczniem Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Luboniu 10 pkt.
 2. Obowiązek przedszkolny był realizowany w Niepublicznym Przedszkolu Ochronka  bł. E. Bojanowskiego lub w innym katolickim przedszkolu 7 pkt.
 3. Kandydat jest zameldowany w Luboniu. 3 pkt.
 4. Ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej (w trakcie spotkania grupowego) wg szczegółowych kryteriów oceny:
  • funkcji myślowych
  • sfery społeczno-emocjonalnej
  • rozwoju psychomotorycznego do 50 pkt.

Karta Ocena rozwoju psychomotorycznego – opracowana przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych (Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego); badane umiejętności: analiza wzrokowa, motoryka mała – grafomotoryka.

Do trzech miejsc w każdej klasie jest w dyspozycji organu prowadzącego.