KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Katolicka nr 6, pl. Bł. Edmunda Bojanowskiego 7a, 62-030 Luboń, dalej „Szkoła” email: sekretariat@siewca.pl,

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni pan Dawid Nogaj adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3. Podane dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w Szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

4. Dane osobowe osób przyjętych do Szkoły na skutek postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły oraz po jego zakończeniu w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Szkoły  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

6. W przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły dane osobowe będą przetwarzane
w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej z realizacją ich zadań.

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły.

11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o przyjęcie do Szkoły podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.

12. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.

13. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.