Rekrutacja

28 lutego 2022 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do dwóch klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

Warunki rekrutacji do klasy pierwszej

Warunki rekrutacji do klasy pierwszej
Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Luboniu
im. ks. Franciszka Blachnickiego
w roku szkolnym 2022/2023

 

 1. Szkoła przyjmuje uczniów w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Szkoła nie posiada własnego obwodu szkolnego.
 2. W rekrutacji do klasy pierwszej biorą udział dzieci siedmioletnie oraz sześcioletnie pod warunkiem korzystania z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Szkoła zamierza w roku szkolnym 2022/2023 utworzyć dwie klasy pierwsze.
 4. Rekrutacja do Szkoły odbywać się będzie w trzech etapach:
  • składanie dokumentów,
  • spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego z grupami kandydatów do klasy pierwszej,
  • ogłoszenie wyników rekrutacji.
 5. Etap I – składanie dokumentów
  • Pierwszy etap trwa od 31.01.2022 r. do 27.02.2022 r.,
   w tym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online wraz z wnioskiem o przyjęcie, dostępne na stronie internetowej szkoły szkola.siewca.pl/rekrutacja,
   pozostałe dokumenty wymienione poniżej należy złożyć w trakcie III etapu:
   akt urodzenia lub dowód osobisty dziecka (do wglądu);
   pozytywna opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej (dotyczy kandydatów sześcioletnich, którzy nie korzystali z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021);
   oraz informacje o gotowości szkolnej dziecka.
  • Wnioski wraz z formularzami zgłoszeniowymi złożone po 27 lutego 2022 r. będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnego miejsca, po przeprowadzeniu rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca).
 6. Etap II – spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego szkoły z dziećmi, który sprawdza gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Praca Komisji Rekrutacyjnej nad wyłonieniem kandydatów do klasy 1
  • Drugi etap trwa od 28.02.2022 r. – 15.03.2022r; w tym terminie odbędą się spotkania grupowe kandydatów do szkoły z zespołem psychologiczno-pedagogicznym.
  • Terminy spotkań zostaną podane do 1.03.2022 r., istnieje możliwość zmiany terminu spotkania z ważnych powodów, po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.
  • Nieobecność dziecka na spotkaniu z zespołem psychologiczno-pedagogicznym szkoły spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów.
 7. Etap III – ogłoszenie wyników rekrutacji
  • Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata zostanie podana drogą mailową na adres podany w formularzu do 18.03.2022 r. Lista przyjętych kandydatów zostanie wywieszona w szkole. Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.
  • Rodzice/opiekunowie prawni kandydata przyjętego w poczet uczniów potwierdzają wybór szkoły poprzez złożenie w sekretariacie szkoły pisemnej deklaracji do 1.04.2022 r. Jej brak oznacza rezygnację z miejsca na liście uczniów.
   Tego dnia, w sekretariacie szkoły należy również złożyć:
   • dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne kandydata;
   • zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”).
  • W czerwcu 2022 r. odbędzie się zebranie rodziców/opiekunów prawnych kandydatów (termin i forma spotkania może ulec zmianie ze względu na aktualną sytuację epidemiczną). Szczegóły dotyczące spotkania zostaną przekazane drogą elektroniczną.
   Brak dostarczenia ww. dokumentów oraz nieobecność na spotkaniu, bez wcześniejszego poinformowania o tym szkoły, spowodują skreślenie dziecka z listy uczniów.

Termin i forma spotkań zespołu psychologiczno – pedagogicznego oraz zebrania z rodzicami mogą ulec zmianie ze względu na aktualną sytuację epidemiczną.

  

Załącznik nr 1

Etapy rekrutacji

 1. Złożenie wymaganych dokumentów
 2. Prace komisji rekrutacyjnej w oparciu o podane kryteria rekrutacyjne
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Kryteria oceny:

 1. Rodzeństwo kandydata jest uczniem Publicznej Szkoły Podstawowej Katolickiej nr 6 w Luboniu.
 2. Obowiązek przedszkolny był realizowany w Niepublicznym Przedszkolu Ochronka  bł. E. Bojanowskiego lub w innym katolickim przedszkolu.
 3. Kandydat jest zameldowany w Luboniu.
 4. Wielodzietność rodziny kandydata (w rozumieniu posiadania co najmniej trójki dzieci).
 5. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie 1 (w trakcie spotkania grupowego) wg szczegółowych kryteriów oceny:
  • funkcji myślowych
  • sfery społeczno-emocjonalnej
  • rozwoju psychomotorycznego

Karta Ocena rozwoju psychomotorycznego – opracowana przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych (Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego); badane umiejętności: analiza wzrokowa, motoryka mała – grafomotoryka.

 

Szczegółowe kryteria oceny:

LP

Kryteria oceny

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo kandydata jest uczniem Publicznej Szkoły Podstawowej Katolickiej nr 6 w Luboniu

30p.

2.

Obowiązek przedszkolny jest realizowany w Niepublicznym Przedszkolu  Ochronka  im. bł. E. Bojanowskiego lub w innym katolickim przedszkolu

20p.

3.

Kandydat jest zameldowany w Luboniu

10p.

4.

Wielodzietność rodziny kandydata (w rozumieniu posiadania co najmniej trójki dzieci).

10p.

5.

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/opiekuna prawnego

10p.

6.

Ocena gotowości szkolnej dziecka kandydata do klasy pierwszej

maksymalnie 50p.

 Łączna liczba możliwych do zdobycia przez Kandydata punktów – 130.

Do trzech miejsc w każdej klasie jest w dyspozycji organu prowadzącego.